[CF] Lọc dải ô không bao gồm

Ví dụ mẫu filterN(A2:B15,1,C2:C3) Cú pháp filterN(dải_ôA, cột_so_sánh, dảiô_B) dải_ô_A...

[CF] Đếm số lần xuất hiện kí tự trong dải ô Google Sheets

Sau đây là Custom Function đếm số lần kí tự xuất hiện trong dải ô. Ví dụ mẫu

[CF] Tìm Ô – Có Giá Trị – Cuối Cùng Trong Cột – Google...

Sau đây là Custom Function dùng để tìm ô chứa giá trị cuối cùng trong cột Ví dụ mẫu

[CF] Custom Function Google Sheets là gì và Cách ‘cài đặt’

Khi chúng ta sử dụng Google Sheets, có thể nhận thấy rõ là các hàm được hỗ trợ sẵn (như SUM, IF,...)...

Bài viết mới nhất