[CF] Đếm số lần xuất hiện kí tự trong dải ô Google Sheets

Sau đây là Custom Function đếm số lần kí tự xuất hiện trong dải ô.

Ví dụ mẫu

COUNTCHAR(A2:A9,”a”)

Cú pháp

COUNTCHAR(dải_ô, kí_tự)
  • kí_tự phải là 1 kí tự khác kí tự trống ( “” )

Code

Hướng dẫn cài đặt custom function

Xem bài viết (2-3 phút đọc)

So sánh với hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF đếm ô bao gồm kí tự có thể được viết như ô B2:

Hàm đếm số lần kí tự xuất hiện cho ra kết quả khác với hàm countif
So sánh với COUNTIF

Tuy nhiên cách viết này chỉ đếm số ô mà không đếm Số lần xuất hiện. Sử dụng custom function COUNTCHAR sẽ cho ra đúng kết quả yêu cầu.

Hãy để lại comment nếu bạn biết cách viết khác có thể thay thế cho custom function này.