[Help] – Giải quyết thắc mắc qua comment

Bài viết này dùng để giải quyết thắc mắc của các bạn về App Script Sheet thông qua phần comment ở bên dưới Ngoài ra các bạn có thể gửi câu hỏi về cho HocGgSheet.com qua biểu mẫu sau: https://hocggsheet.com/helpform.html