[CF] Lọc dải ô bao gồm dải ô khác

Ví dụ mẫu

filterC(A2:B15, 1, C2:C3)

Cú pháp

filterC(dải_ô_A, cột_so_sánh, dải_ô_B)

  • dải_ô_A – nên là dải ô (có nhiều hơn 1 hàng / cột)
  • cột_so_sánh – là SỐ cột thuộc dải_ô_A, dùng đối chiếu với dải_ô_B để loại bỏ
  • dải_ô_B – có thể là ô hoặc dải ô (nếu là 1 ô, bạn nên dùng hàm FILTER, không nên dùng custom function này)

Code

Hướng dẫn cài đặt custom function

Xem bài viết (<1 phút đọc)

Mô tả ví dụ

  • Cho dải ô A (gồm Tên sản phẩm, Giá thành) và dải ô B (Tên sản phẩm)
  • Lọc dải ô A, chọn ra tất cả các dòng có Tên sản phẩm giống với dải ô B
Lọc dải ô bao gồm dải ô khác
Lọc dải ô A bao gồm dải ô B

Xem thêm

[CF] Lọc dải ô không bao gồm dải ô khác