[CF] Lọc dải ô không bao gồm

Ví dụ mẫu

filterN(A2:B15,1,C2:C3)

Cú pháp

filterN(dải_ôA, cột_so_sánh, dảiô_B)

  • dải_ô_A nên là dải ô (có nhiều hơn 1 hàng / cột)
  • cột_so_sánh là SỐ cột thuộc dải_ô_A, dùng đối chiếu với dải_ô_B để loại bỏ
  • dải_ô_B có thể là ô hoặc dải ô

Code

Hướng dẫn cài đặt custom function

Xem bài viết (<1 phút đọc)

Mô tả ví dụ

  • Cho dải ô A (gồm Tên sản phẩm, Giá thành) và dải ô B (Tên sản phẩm)
  • Loại bỏ khỏi dải ô A tất cả các dòng có Tên sản phẩm giống với dải ô B
Lọc dải ô A không bao gồm dải ô B