Home Tags Đọc ghi ô và dải ô bằng Google App Script

Tag: Đọc ghi ô và dải ô bằng Google App Script

Hướng dẫn cách đọc ghi dải ô Google App Script trong Google Sheet. Giới thiệu các hàm getRange(), getValue(), setValue(), và Logger.log()

Bài viết mới nhất