[CF] Tìm Ô – Có Giá Trị – Cuối Cùng Trong Cột – Google Sheets

Sau đây là Custom Function dùng để tìm ô chứa giá trị cuối cùng trong cột

Ví dụ mẫu

LASTVALIDCELL(A:A)
LASTVALIDCELL(C5:C100)

Cú pháp

LASTVALIDCELL(cột_cần_tìm)

Trả về

Giá trị của <ô cuối cùng có giá trị>

Code

Hướng dẫn cài đặt custom function

Xem bài viết (2-3 phút đọc)